ایستگاه تمرینات دارحلقه

با استفاده از يک جفت بند،گيره مخصوص و حلقه مي توان ايستگاه دارحلقه را در اختيار داشت اين ايستگاه را مي توان به راحتي روي پايه هاي بلند نصب کرد و حرکات اصلي دارحلقه ازجمله بارفيکس باگريپ چرخان، ماسل آپ با دارحلقه، حرکات تقويتي ناحيه مرکزي بدن وحرکات قدرتي بالاتنه را اجرا کرد.وجود بندهايي با قابليت تنظيم ارتفاع دارحلقه اين امکان را ايجاد مي کند که به راحتي افراد مختلف از اين وسيله درتمرينات خود بهره مند شوند.

سازه های دیگر آرنا را دیده اید؟