ايستگاه تمرينات کشش- هل دادن بالاتنه

تمرینات کاملا حرفه ای این ایستگاه موجب می شود دریک ایستگاه ساده امکان اجرای تمرینات قدرتی اندام فوقانی فراهم شده و با هزینه نسبتا کم چندین نوع از تمرینات پایه برای بالاتنه را ممکن می سازد. این اتصالات در ایستگاه های کوچک سازه ها قابل نصب بوده و در دوحالت پرس و کشش ایستاده و پرس تخت قابل استفاده می باشد. تغییر مقاومت به واسطه تنظیم صفحات وزنه به راحتی امکان پذیر بوده و افراد با توانمندی های متفاوت می توانند تمرینات قدرتی را اجرا نمایند.