ايستگاه تمرينات مسير مانکي بار

مسیرهای مانکی بار به طور ویژه ای امکان اجرای حرکات آونگی را ایجاد می کنند و برای تقویت قدرت عملکردی و افزایش استقامت عضلانی بالاتنه بسیار موثر می باشند.
مسیرهای مانکی‌بار درطول های مختلف با فواصل دلخواه میله ها که متناسب با سطح عملکرد ورزشکار خواهد بود به صورت خطی یک سطحی، خطی دوسطحی و شیب دار قابل پیاده سازی می باشد.
از این مسیر برای اتصال طناب صعود و اجرای حرکات صعودی نیز میتوان استفاده کرد.