قفسه هاي ذخيره سازي- ثابت و متحرک

طناب سنگین یا بتل روپ به عنوان یکی از جدید ترین تجهیزات تمرینی درحوزه تمرینات عملکردی درتمامی باشگاه های حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. باتوجه به الگوهای حرکتی مختلفی که برای این وسیله درنظر گرفته شده است می توان از آن باهدف افزایش استقامت، قدرت و توان اندام فوقانی و تنه استفاده نمود. محل اتصال این وسیله روی سازه به گونه ای طراحی شده است که به راحتی روی تمامی پایه ها و در تمامی جهت ها یا  ارتفاع های مختلف قابل نصب و استفاده باشد.

باوجود تجهیزات تمرینی مختلف با شکل های متفاوت دریک باشگاه نیاز به محل های ذخیره یا قرارگیری اختصاصی آنها نیز وجود دارد. هالترها، صفحه های وزنه، دمبل، کیسه شن، کش های مقاومتی، توپ های طبی، وال بال ها، کوربگ، فیزیوبال، بوسوبال و … ازجمله تجهیزاتی هستند که درباشگاه ها وجود داشته ویکی از دغدغه های مدیران سالنها مرتب سازی این وسایل وقراردهی آنها درمحل های مشخص است که به نظم باشگاه و افزایش طول عمرآنها کمک می کند. دراین بخش برخی از نگهدارنده هایی که قبلیت نصب روی سازه یا محل های مختلف باشگاه را دارا می باشند معرفی میگردند.

  • محل ذخيره هالتر ديواري افقي
  • محل ذخيره هالتر ديواري عمودي
  • محل ذخيره هالترزميني
  • محل ذخيره صفحه وزنه سازه اي
  • محل ذخيره صفحه وزنه زميني متحرک
  • محل ذخيره صفحه وزنه زميني ثابت
  • محل ذخيره تجهيزات بندي شکل:کش مقاومتي، بند TRX، RIP، طناب،کمربند، زنجير و …
  • محل ذخيره انواع توپ ها و کيسه ها