باشگاه بدنسازی عرب زاده

  • تجهیزات : سازه دیواری : کرانچ ، پارالل، بارفیکس ، لندماین ،
    هولدرصفحه وزنه ،اسکات اسکوات استند ، هولدر هالتر ،
    باکس، کیسه بوکس
  • نوع سازه : دیواری مرکزی
  • ارتفاع : سبز

[aparat id=’pijfy’]