دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشکده معماری و شهرسازی

سالن کشتی تختی