تجهیزات نگهداری وسایل

هولدر هالتر

هولدر‌‌‌‌‌‌‌پلیت

رک های نگهدارنده وسایل دیواری

رک های نگهدارنده وسایل مرکزی