هولدر هالتر

جایگاه هالتر 6 تایی افقی دیواری

هولدر هالتر 10 تایی زمینی

هولدر باکس 9 تایی زمینی هالتر