هولدر‌‌‌‌‌ پلیت

هولدر پلیت درختی چرخدار

هولدر پلیت درختی ثابت

هولدر پلیت چمدانی