درباره آرنا اسپورت

معرفی اعضاء 

علی ساعت چیان

رئیس هیئت مدیره

حسن قادری جاغرق

مدیر عامل/ تحقیق و توسعه

حمیدرضا چوگان

مدیر تولید

بهروز مقصودی

مدیر فروش

فرزانه دیوان پور

اداری و رسانه

بــا نگاهــی بــه رونــد تغییــرات دهــه گذشــته در زمینــه روش هــای تمرینی ورزشــکاران و ســایر دگرگونــی چشــمگیری در خصــوص ، افــرادی کــه بــه دنبــال حفــظ تندرســتی مــی باشــند روش هــای مــورد اســتفاده و تجهیــزات، دســتگاه هــا و ســازه هــای مــورد نیــاز آنهــا مشــاهده مــی شــود. در حــال حاضــر ایــن تغییــرات بــه گونــه ای اســت کــه بــا طراحــی هــای مــدرن و ابزارهــای نویــن از یــک محیــط ورزشــی محــدود، حداکثــر بهــره وری حاصــل شــده اســت و فضــای ورزشــی دیگــر بــه عنــوان یــک عامــل محــدود کننــده محســوب نمــی شــود.

شــرکت پیشــرو ورزان آرنــا نیــز همــگام بــا علــم روز دنیــا و جدیدتریــن تکنولــوژی هــا و مــدل هــای ســاختاری بــه همــراه تیــم هــای کامــلا حرفــه ای و متخصــص در ایــن زمینــه، زیــر نظــر مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری دانشــگاه فردوســی مشــهد، اقــدام بــه طراحــی و تولیــد ایــن تجهیــزات نمــوده اســت.

ایــن شــرکت متشــکل از اســاتید دانشــگاهی، مربیــان مجــرب، تیــم هــای تخصصــی در حــوزه هــای مهندســی ورزش، طراحــی تمریــن، طراحــی صنعتــی، تحلیــل حرکــت، آســیب شناســی، طــب ورزش، بازاریابــی و برندینــگ و همچنیــن تیــم هــای تخصصــی آمــوزش و پشــتیبانی بــوده کــه بــا هــدف ارتقــاء ســطح علمــی و عملــی ورزش از بــا هــدف ارتقــاء توســعه ورزش همگانــی، قهرمانــی، همــگام بــا علــم نویــن و بــه 1395ســال روز دنیاتشــکیل شــده و گام بــر مــی دارد.

بیانیه چشم انداز

شرکت آرنا در افق برنامه ريزي 5 ساله خود پيشرو در زمينه ساخت و توليد سازه هاي کراس فيت و تجهيزات عملکردي، قابل رقابت با نمونه هاي خارجي و توانمند در صادرات تجهيزات خود به کشورهاي خاورميانه و همچنين به عنوان يکي از شرکت هاي پيشرو در زمينه ارتقاء توسعه وزش همگاني و قهرماني خواهد بود خواهد بود.

بیانیه ماموریت

شرکت آرنا به عنوان يکي از اولين و حرفه اي ترين گروه هاي توليدي سازه هاي کراس فيت و تجهيزات عملکردي در کشور با تکيه بر فرهنگ مردم سالار و  قوانين مشتري مداري، منطبق با اصول اجتماعي و اقتصادي کشور، همراستا با اصول جوانمردي و اخلاق حاکم در ورزش در مسير توسعه صنعت ورزش کشور گام برمي دارد.

بیانیه چشم انداز

به کارگيري متخصصين جوان و کارامد کشور در جهت توليد سازه هاي کراس فيت و تجهيزات عملکردي و در پي آن ارتفاي سطح سلامت عمومي جامعه و همين طور توسعه عملکرد ورزشکاران حرفه اي، همچنين کشف استعدادهاي برتر آمادگي جسماني و کراس فيت کشور و حمايت از ايشان در کليه رويدادهاي معتبر داخلي و خارجي، ماموريت اصلي شرکت آرنا مي باشد.

اهداف و راهبردهاي استراتژيک

مراحل اجراي پروژه در آرنا اسپورت

گام اول

جلسه حضوري مدير فروش و مشتري به منظور معرفي اوليه سازه ها و تجهيزات به همراه ارائه اطلاعات فني مربوط به آنها و تعيين چارچوب ابتدايي سفارش محصولات

گام دوم

عقد قرارداد اجرايي پروژه و تعيين فهرست اوليه سازه ها و تجهيزات مورد نظر

گام سوم

بازديد تيم فني و ارزيابي شرايط محيطي و اندازه گيري ابعاد محل
– ارائه نظرات تکميلي درخصوص مدل متناسب با نيازها و محل

گام چهارم

بازديد تيم فني و ارزيابي شرايط محيطي و اندازه گيري ابعاد محل
– ارائه نظرات تکميلي درخصوص مدل متناسب با نيازها و محل

گام پنجم

آماده سازي سازه ها و تجهيزات مورد نياز و کنترل کيفي طرح
– آماده سازي محيط جهت نصب سازه

گام ششم

نصب سازه و تجهيزات موردنظر
– تحويل سازه ها و تجهيزات طبق فهرست پيوست قرارداد که حاوي اطلاعات تمامي قطعات شامل ابعاد و رنگ آنها مي باشد و اخذ رسيد سفارش

گام نهایی

آموزش نيروي انساني مجموعه (درصورت نياز و درخواست مشتري)
– انجام سرويس هاي ادواري طبق شرايط مذکور در قرارداد
– انجام امور مربوط به خدمات پس از فروش

تيم هاي تخصصي آرنا اسپورت