ايستگاه تقويت شکم،پهلو،فيله

با اتصال صفحه مخصوصی که محل اتکا برای اجرای حرکات تقویتی ناحیه مرکزی بدن را ایجاد می کند درواقع یک ایستگاه کامل برای انجام این دسته از تمرینات در اختیار ورزشکار قرار می گیرد. این پایه اتصال به راحتی و با قراردادن پین روی تمامی پایه ها و درتمامی جهت ها قابل نصب می باشد و با تغییر محل قرارگیری آن روی پایه می توان برای اجرای تمرینات تقویتی شکم، پهلو، فیله، سرینی و همسترینگ برنامه ریزی کرد.
برای اجرای بخشی از تمرینات این گروه از عضلات علاوه برصفحه به یک جعبه مخصوص نیاز است که در واقع راحتی حرکت و حداکثرکاربری را برای این بخش ایجاد می کند.