ايستگاه تمرينات کش هاي مقاومتي بالاتنه

کش های مقاومتی از جمله تجهیزات ورزشی هستند که اثرات، فواید و کاربری آنها برهیچ کس پوشیده نیست و همچنان به طورپیوسته استفاده از آنها درتمامی زمینه های توانبخشی، تقویت قابلیت های جسمانی و بهبود عملکرد رو به گسترش است. این کش ها با مقاومت های مختلف ارائه شده اند وطراحی آنها اجازه می دهد فرد به راحتی باتغییرات ساده دروضعیت بدن یا کم و زیاد کردن نوع و تعداد کش های مورد استفاده مقاومت مورد نظر خودرا ایجاد کند. پک کش های مقاومتی با چهار کش با قدرت کشش متفاوت، دو دستگیره، دومچ بند پا ویک عدد گیره پشت دری ارائه می شود. این پک به راحتی باوجود یک گیره اختصاصی که محل اتصال روی سازه را ایجاد می کند یک باشگاه ورزشی را ایجاد می کند.گیره اختصاصی روی تمام پایه ها درچهارجهت و درارتفاع های مختلف قابل نصب و بهره برداری است. تمامی انواع تمرینات قدرتی برای تمامی بخش های بدن قابل اجرا بوده و افراد با توانمندی های جسمانی متفاوت می توانند از آن استفاده کنند.