ايستگاه تمرينات تعليقي

ازتمرینات شایع و محبوب درتمامی باشگاه ها و فضاهای ورزشی می توان به تمرینات تعلیقی اشاره کرد که به واسطه شرایط تمرینی خاص و نوع تقویت عضلات منحصربه فرد آنها نیاز به استفاده روزافزون راایجاد کرده اند. ازجمله تجهیزات می توان به (TRX,4DPRO,PROMAX,TRX-RIP) اشاره کرد. سازه های ارائه شده این شرایط را ایجاد کرده وافراد به راحتی می توانند تمرینات تعلیقی را به صورت انفرادی و گروهی با استفاده از این سازه ها اجرا نمایند ودرعمل مشاهده می شود که این سازه ها چندین کاربری متفاوت را برای یک باشگاه ورزشی خواهند داشت.