ايستگاه تمرينات پرتاب وال بال

صفحه هدف وال بال يک آيتم در مسابقات کراسفيت است که به طور چشم گيري در تمرينات عملکردي و حرفه اي مورد استفاده قرار مي گيرد. صفحه هدف وال بال در دونوع تک و دوبل طراحي شده است که به راحتي روي تمامي پايه ها درچهار جهت و با ارتفاع دلخواه قابل نصب مي باشد. اين ايستگاه مي تواند براي تمرينات قدرتي و انفجاري بسيار مناسب باشد و به ورزشکاران در تقويت کنترل حرکت و قدرت و استقامت بالاتنه و پايين تنه کمک کند.