لوازم جانبی کراس فیت

سيستم تمرينات تعليقي (تي آر ايکس)

سيسـتم تمـرين دهنـده ريــپ

صفحه اتصــال ايکـس مــونت

سيستم ترکيبي تمرينات تعليقي و ريپ

سورتمه پرومکس

چتر مقاومتي

طناب صعود

کيسه شن پرومکس

پله هاي پلايومتريک

پلتفرم های وزنه برداری

پگ بورد چوب روس

پارالت های زمینی