طناب صعود

سازه هاي ارائه شده به گونه اي هستند که در دو حالت امکان اجراي تمرينات صعود از طناب درآنها فراهم شده است. درحالت اول استفاده از پايه ها ي پرومکس بلند مورد نياز بوده و درحالت دوم استفاده از مسير مانکي بار شيب متغير را مي طلبد. در اين حالت با استفاده از يک طناب صعود مي توان به طراحي و اجراي تمرينات قدرتي و استقامتي بالا تنه و ناحيه مرکزي بدن پرداخت. ازآنجا که در اکثر مسابقات رسمي کراسفيت نيز از اين آيتم استفاده مي شود براي اين دسته از ورزشکاران نيز جذابيت بسيار بالايي دارد.

سازه های دیگر آرنا را دیده اید؟