پارالت های زمینی

جهت انجام تمرینات بالانس، ژیمناستیک و کلیستنیکس، طراحی تخصصی و تولید توسط تیم آرنا اسپورت

پارالت زمینی کوتاه

پارالت زمینی متوسط

پارالت زمینی بلند