پگ بورد چوب روس

مناسب برای شبیه سازی تمرینات صخره نوردی.
طراحی تخصصی و تولید توسط تیم آرنا اسپورت

پگ بورد کوچک چوب روس

پگ بورد بزرگ چوب روس