سيستم ترکيبي تمرينات تعليقي و ريپ

 • قابليت تحمل تنش ديناميک بسياربالا
 • تنظيم آسان و روان ارتفاع بند
 • گيــره پشـــت دري و کارابـين مجــــزا براي هـربنـد
 • قابلـــيت تنظيم انـدازه بنــد (محل قرارگيري پا)
 • قابليـــت اتصال کــش و نگهـدارنده هاي بازو و کمر
 • قابليت انجام تمرينات RIP به صورت مجزا و ترکيبي
 • قابليت اجراي تمرينات ترکيبي TRX و RIP
 • قابليت استفاده چند گانه از بند درحالات مختلف تمريني
 • قابليت انجام حرکات ويژه کاهش فشارهاي مفصلي
 • امکان اجراي تمرينات تعليقي پايه براي سالمندان و افراد کم توان
 • همراه با کيسه نگهداري و حمل