پلتفرم های وزنه برداری

قابل تولید و طراحی در ابعاد 3*1 ، 3*2 ، 3*3 و 4*4 متر بر اساس نیاز شما

پلتفرم وزنه برداری 3*1 متر

پلتفرم وزنه برداری 3*3 متر