پشتیبان سلامت آرنا

هـــدف آرمـــاني
ترويج روحيه نشاط، تندرستي و شادابي در جامعه و بهبود کيفيت زندگي شهروندان

هـــدف کـــــلي
بررسي سطح سلامت کارکنان ادارات و ارگان ها و  تقويت نيروي انساني کارا و سالم در جهت نيل به اهداف سازماني

اهــداف اختصـاصي

 • بررسي وضعيت کيفيت زندگي افراد جامعه از نظر سلامت جسماني و سلامت تغذيه اي در گروه هاي گوناگون از نظر سني، جنسيتي، شغلي و …؛
 • تهيه و تدوين معيارهاي سلامت جسماني و سلامت تغذيه اي استاندارد و بومي ايراني مناسب به منظور ارزيابي صحيح وضعيت کيفيت زندگي افراد در مقاطع زماني معين؛
 • تهيه و تدوين معيارهاي استاندارد و بومي ايراني متناسب با نيازهاي ويژه گروه‌هاي مختلف سني، جنسيتي و شغلي و ….
 • برگزاري دوره هاي تمريني و فعاليت بدني ويژه اقشار خاص جامعه (سالمندان، کودکان، افراد داراي بيماري هاي مزمن همچون ديابت، پرفشارخوني، سکته، سرطان و ….) تحت نظر متخصصين علوم ورزشي؛
 • برگزاري دوره‌ هاي آموزشي به‌ منظور معرفي اصول صحيح حفظ و ‌توسعه سلامت جسماني و ‌تغذيه‌اي؛
 • برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور معرفي اصول علمي و صحيح انجام فعاليت هاي بدني و تمرين؛
 • برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور معرفي ناهنجاري هاي اسکلتي، قامتي، نقش عادات غلط روزانه در ايجاد آنها و در نهايت تمرينات اصلاحي مربوط به هريک از آنها؛
 • برگزاري دوره‌هاي آموزشي به منظور معرفي شرايط بهينه فعاليت بدني و آشنايي با تجهيزات استاندارد؛
 • برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي اصول صحيح تمرين براي گروه هاي خاص (سني، جنسيتي، شغلي، بيماران، ورزشکاران و …)؛
 • مشاوره تخصصي و ارائه برنامه هاي تمريني و تغذيه اي اصولي به منظور حفظ و بهبود سلامت جسماني و عملکردي متناسب با نيازهاي گروه هاي خاص (سني، جنسيتي، شغلي، بيماران، ورزشکاران و …)؛
 • مشاوره تخصصي در خصوص چگونگي دستيابي به وزن ايده آل (کاهش يا افزايش)؛
 • مشاوره تخصصي و ارائه برنامه هاي تمريني ويژه به منظور پيشگيري، بهبود و رفع ناهنجاري هاي جسماني.

پروتکل اجرایی

شرکت آرنا به عنوان يکي از اولين و حرفه اي ترين گروه هاي توليدي سازه هاي کراس فيت و تجهيزات عملکردي در کشور با تکيه بر فرهنگ مردم سالار و  قوانين مشتري مداري، منطبق با اصول اجتماعي و اقتصادي کشور، همراستا با اصول جوانمردي و اخلاق حاکم در ورزش در مسير توسعه صنعت ورزش کشور گام برمي داردپروتکل اجرایی
خدمــات قابــل ارائــه بخــش پایــش ســلامت و تندرســتی در ایــن شــرکت شــامل مــوارد ذکــر شــده زیــر مــی باشــد. ســازمان هــا و ارگان هــای دولتــی و خصوصــی پــس از یــک جلســه مشــاوره رایــگان درصــورت تمایــل پــس از انتخــاب خدمــات مــورد نیــاز و عقــد قــرارداد بــا نماینــده پایــگاه می تواننــد از خدمــات بهــره منــد گردنــد. ایــن شــرکت آمادگــی ارائــه ســرویس هــا بــه صــورت دوره ای را دارا مــی باشــد کــه در صــورت دوره ای بــودن خدمــات آمــار و نتایــج دوره هــا در قالــب نمودارهــای توصیفــی و مقایســه ای بــه متقاضیــان قابــل ارائــه خواهــد بــود. همچنیــن برحســب نیــاز برگــزاری دوره هــای آموزشــی و ارائــه مشــاوره تخصصــی امــکان پذیــر مــی باشــد.

 • معرفي طرح
 • جلسه هماهنگي و مشاوره
 • عقد قرارداد في مابين
 • تدوين برنامه و تقويم
 • مراجعه آزمودني ها و برگزاري فرآيند آزمون
 • ارائه نتايج بصورت کارنامه مکتوب ومشاوره حضوري
 • ارجاع به کارشناس
  (در صورت وجود علائم اختلال و ناهنجاري)

محتـواي آزمـون هاي سلامتي طـرح پايــش آرنــا اسـپورت