زمينه و اهداف: موفقيت در هر ورزشي نيازمند قابليت هاي جسماني و فيزيولوژيکي خاص است، بنابراين طراحي يک برنامه تمريني بهينه و مناسب جهت رسيدن به اهداف مورد نظر هر فرد در زمينه آمادگي جسماني داراي اهميت است هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير هشت هفته تمرينات پليومتريک دو جلسه در هفته و با شدت 90-80 (در صد ضربان قلب) برتوان بي هوازي، ترکيب بدني وکيفيت زندگي، استقامت قلبي- عروقي دانش آموزان دختر فعال در سال تحصيلي 1396-1395 مي باشد.

مواد و روش ها: دراين مطالعه نيمه تجربي، 45 نفر از دانش آموزان دختر 18-14 سال به طور تصادفي در دو گروه کنترل (22 نفر) وتجربي (23 نفر) قرارگرفتند. گروه تجربي باميانگين سني (2.05±16 سال)، قد (0.09±164 سانتي متر) و وزن (8.7±57 کيلوگرم) و گروه کنترل با ميانگين سني (2.3±16 سال)، وزن (9.96±60 کيلوگرم)، قد (0.09±163 سانتي متر) بودند. اندازهگ?ري هاي قبل و بعد آزمون شامل، توانب?هوازي پا، استقامت قلبي- عروقي، ترکيب بدني وکيفيت زندگي از طريق پرسشنامه (WHOQOL) بود. آزمون تحليل کواريانس براي تحليل داده ها استفاده شد.

يافته ها: افزايش معني داري در توان بي هوازي (0.001) و کاهش معني داري درترکيب بدني (0.046=p) مشاهده شد. ولي در استقامت قلبي- عروقي (0.180=p) افزايش معني داري يافت نشد. همچنين نمره کل کيفيت زندگي افزايش معني داري مشاهده مي شود.

نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرينات پليومتريک موجب بهبود ترکيب بدني و کيفيت زندگي و توان بي هوازي مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید